Oer de lofthaven

Grins Airport Eelde is de lofthaven foar de regio, mar ek fan de regio. De lofthaven sjocht it as har taak om de regio sa goed mogelik te fasilitearjen. Ekonomysk, ynfrastruktureel en maatskiplik. Sa goed mooglik. Net mear en net minder.

Grins Airport Eelde is dé regionale lofthaven fan Noard-Nederlân. Yn de simmersperioade geane der alle 

wiken sa’n tûzen minsken fan Grins Airport Eelde ôf nei har fakânsjebestimming. Dizze simmer binne der alle wiken 23 sjarterflechten nei 12 ferskillende bestimmingen. Yn de wintersperioade geane der alle wiken 4 sjarterflechten nei de Canarische Eilannen en Italië. Op ús website kinne jo de fakânsje direkt en online boeke. Klik dan op ‘Direkt Boeke’ yn it menu hjirboppe.

airporteelde