Disclaimer

Op gjin inkele wize kinne der rjochten ûntliend wurde oan en net oanspraak makke wurde op de ynhâld fan dizze website. Hoewol’t by de gearstalling fan de ynhâld fan dizze ynternetsite de grutst mooglike soarchfâldichheid yn acht nommen wurdt, bestiet de mooglikheid dat bepaalde ynformaasje (nei ferrin fan tiid) ferâldere of net (mear) korrekt is. Klooster Reizen is net oanspraaklik foar de eventuele skea dy’t fuortkomme kinne soe út it brûken fan gegevens út de troch Klooster Reizen kreëarre site. Klooster Reizen wiist hjirby alle oanspraaklikheid ôf foar skea as gefolch fan it gebrûk fan dy gegevens of gegevens wêr’t links op dy site(s) nei ferwize. De gegevens op dy site kinne sûnder warskouwing wizige wurde.

Klooster Reizen jout gjin garânsjes oangeande de aard en de ynhâld fan de ynformaasje fan de site en is net oanspraaklik foar de ynhâld fan dy ynformaasje en foar de gefolgen fan it gebrûk derfan. Elke oanspraaklikheid foar eventuele skea as gefolch fan tagong ta en it gebrûk fan de site, wurdt troch Klooster Reizen mei klam ôfwiisd. Teffens wurdt gjin garânsje bean foar it sûnder flaters en net ûnderbrutsen funksjonearjen fan de site.Ferwizingen of ferbiningen nei oare sites of boarnen dy’t net fan Klooster Reizen sels binne, binne allinnich mar opnommen foar de brûker fan de site om it yn te sjen.

Klooster Reizen is net ferantwurdlik foar de beskikberheid fan dy sites of boarnen. Klooster Reizen oanfurdiget gjin inkele oanspraaklikheid oangeande de ynhâld, advertinsjes, produkten of oare saken op sokke sites of boarnen of beskikberheid. Klooster Reizen is net oanspraaklik foar wat foar foarm fan skea of ferlies dan ek, feroarsake troch of yn ferbân mei it gebrûk fan of troch it ôfgean op de ynhâld, guod of tsjinsten as oanbean op sokke sites of boarnen.

Persoansgegevens
Klooster Reizen brûkt de op dizze site ynfierde persoansgegevens allinnich mar foar it administratyf ferwurkjen fan in eventuele boeking. Persoansgegevens fan kliïnten wurde net automatysk en net sûnder te freegjen oan it bestân tafoege. Nei de ynfier fan persoansgegevens folget yn alle gefallen in fersyk om de gegevens te kontrolearjen en mooglik oan te passen.

© Copyright
Alle rjochten foarbehâlden. Neat út dy website (ynformaasje, bylden, images), mei kopiearre wurde as opslein yn in gegevensbestân, yn wat foar foarm of op hokker wize, elektroanysk, digitaal, meganysk, mei de hân, fotografysk of op hokker wize dan ek.