ANVR / SGR

ANVR
Klooster (Klooster Reizen B.V.) is lid fan it ANVR (ANVR-nûmer 2510). As lid fan de ANVR is Klooster bûn oan strange noarmen. De ANVR is in ynternasjonaal erkende oerkoepeljende belangeörganisaasje foar de reisbranche en fertsjintwurdicht sa’n 80% fan de Nederlânske reisbureau- en reisorganisaasje ûndernimmingen. Sa garandearret Klooster jo in hege kwaliteit fan reizgjen en ynformaasje dêroer. De ANVR Reisbetingsten en de Garânsjeregeling fan de Stichting Calamiteitenfonds Reizen binne fan tapassing op de troch ANVR Reisorganisatoaren oanbeane reizen en tsjinsten. Op alle oare ûnderdielen fan de reservearring binne de ANVR Boekingsbetingsten fan tapassing. In brosjuere fan de ANVR betingsten kinne jo hjir besjen: ANVR Reis- en boekingsvoorwaarden.

SGR
It sil jo mar oerkomme: Jo hawwe in fakânsje boekt en jo binne alhiel yn fakânsjestimming. En dan komt de reisorganisaasje dêr’t jo boekt hawwe yn finansjele swierrichheid of giet sels fallyt. Fuort fakânsje. Fuort jild. Jo moatte der dôchs net oan tinke? Mar ek at jo al op jo fakânsjebestimming binne, kin it mis gean. Sa kinne bygelyks jo ferbliuw of de weromreis net betelle wêze, omdat jo reisorganisaasje net oan de finansjele ferplichtings foldwaan kin.

Klooster (Klooster Reizen B.V.) is oansletten by de SGR (SGR-nûmer 1172). Binnen de grinzen fan de garânsjeregeling SGR falle de op dy ynternetsite publisearre reizen ûnder de garânsje SGR.

De SGR-garânsje hâldt yn dat de konsumint derfan op oan kin syn foarútbetelle reisjild werom te krijen, at syn tsjinpartij troch finansjeel ûnfermogen de oerienkommen tsjinprestaasje net neikomme kin. Foar safier’t de oerienkomst ek it ferfier ynhâldt en men al op it plak fan bestimming oankommen is, wurdt foar de weromreis soarge.

Jo kinne de garânsjeregeling SGR neilêze op: www.sgr.nl

Stichting Calamiteitenfonds Reizen Reisorganisaties kin fallyt gean en dêrom is Klooster al sûnt jier en dei lid fan de SGR. Mar ek oare oarsaken kinne reden wêze fan in fersteurde fakânsje. Bygelyks boskbrannen, oerstreamings of oar natuergeweld. We kinne natuerrampen net foar wêze. Wol kinne we foar jo sa folle mooglik de risiko’s en ûnwissichheden weinimme.